Vill du skugga ett program? Klicka här!

Specialpedagog

Morgan och Monika och Roy och Karin arbetar med pedagogiskt stöd och finns i K-huset.

Målet för vårt arbete är att alla elever skall lyckas så bra som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vi arbetar främst ute i klasserna med extra stöd. En av skolans huvuduppgifter är att anpassa undervisningen så att varje elev får möjlighet att lära på det sätt som passar eleven bäst. Om en elev inte når målen, eller riskerar att inte nå målen, ska eleven få stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller särskilt stöd.

Vi arbetar bland annat med:

  • Stöd till elever och personal.
  • Stöd i det pedagogiska arbetet där val av arbetsformer och arbetssätt i skolan anpassas efter elevens möjligheter och behov.
  • Tränar studieteknik.
  • Provar ut kompensatoriska hjälpmedel tillsammans med eleven.
  • Stöd i att förstå, skriva och bearbeta texter.
  • Pedagogiska kartläggningar av exempelvis elevens läs- och skrivförmåga.
  • Samarbetar med biblioteket där eleven kan erbjudas tillgång till inlästa läromedel (Inläsningstjänst) och talböcker (Legimus).
  • Samverkar med externa aktörer som arbetar med ungdomar.
  • Ansvarar för övergångar mellan grundskola – gymnasiet.

Du är varmt välkommen att kontakta oss:

Karin Enemar,  stödlärare Arbetar med pedagogiskt stöd på hela skolan. karin.enemar@halmstad.se

Morgan Bengtsson, specialpedagog Ansvarar för följande program: ES, HA och HT. 072-2398430 morgan.bengtsson@halmstad.se

Monika Bengtsson, speciallärare Arbetar med pedagogiskt stöd på hela skolan. monika.bengtsson@halmstad.se

Roy Svensson, specialpedaogog
Ansvarar för följande program: SA, RL, SI, GL, HA, HT, IM
072-714 67 93
roy.svensson@halmstad.se

Share